تهران  – خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)     گروه مجلس
بر اساس اسناد تدوین شده در برنامه پنجم توسعه، راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی طی پنج ساله برنامه پنجم باید تا 45 درصد افزایش یابد. رییس کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: هرچند لایحه برنامه پنجم که توسط دولت به مجلس ارایه شده بود، با کلی گویی نتوانسته بود چنان که باید نسبت به نیازهای بخش پاسخ دهد اما در بخش آب، بندهای تدوین شده در این برنامه به گونه ای تغییر یافت که متناسب با سند چشم انداز 20 ساله تغییر کند.

اقبال محمدی افزود: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله که با هدف قدرت اول شدن ایران در منطقه در افق 1404 تدوین شده است باید نیمی از راه و اهداف سند در برنامه پنجم توسعه محقق شود. بر همین اساس در بخش آب مواردی تدوین شد که با سیاستهای کلی سند چشم انداز تطابق دارد.وی خاطرنشان کرد: ماده 113 برنامه پنجم به گونه ای تغییر یافته است که در آن وزارت نیرو موظف شده است راندمان آبیاری را تا 45 درصد افزایش داده و در سطح 5/2 میلیون هکتار در اراضی کشاورزی اقدامات توسعه ای برای افزایش راندمان آبیاری انجام دهد. همچنین سیاستهای بخش آب که در لایحه برنامه پنجم در موارد 127 و 130 گنجانده شده بود، با جلسات کارشناسی بین کمیسیون کشاورزی و کارشناسان بخش آب وزارت نیرو به گونه ای تدوین شد که تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی کنترل شده و وزارت نیرو موظف شود 25 درصد وضعیت سفره های آب زیرزمینی را بهبود بخشد.
نماینده کردستان در مجلس همچنین تصریح کرد: در زمینه آبهای مرزی و مشترک و نگهداری ابنیه آبی نیز تکالیفی برای وزارت نیرو محقق شد، به گونه ای که ظرف دو سال پس از اجرای لایحه برنامه پنجم توسعه، سند ملی توسعه مناطق ساحلی دریا تدوین

شود./

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو