نام : اقبال محمدی 
نام پدر:  محمد عزیز
متولد: 1342
محل تولد: روستای ترخان آباد
محل صدور : مریوان

–  شرح حال زندگی

 من ئه و نوینه ره م ئامانجم قیبله گه شه     با سام دار بی و دررک بی ریگه ی راستم

  مادام هیزی زوربه ی گه لم له پشته          دررک گوله و ترس ئارامه بو خواستم

دوران ابتدایی در مدرسه مجتهدی سروآباد بالا و دوران متوسطه را در مدرسه راهنمایی سروآباد پایین گذرانده ام. در تابستان ها آنقدر مرا به کار سخت کشاورزی مشغول می کردند که ایام تعطیلات در آرزوی فرا رسیدن ماه مهر و گشایش مدرسه بودم.چهار سال دوران دبیرستان را دردبیرستان طالقانی مریوان  گذراندم. علی رغم آمادگی کامل در سال 1361 بعلت جو سیاسی ثبت نام کنکور بعمل نیامد بعداز سربازی با علاقه فراوان در کنکور سراسری شرکت و لیسانس را در رشته مرتع وآبخیز از دانشگاه تهران و فوق لیسانس را در گرایش آبخیزداری از دانشگاه تربیت مدرس تا سال1373 اخذ نمودم. همزمان با تحصیل در بخش های مختلف اجرایی مشغول بکار بوده ام و از سال 1374 بعنوان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشغول فعالیت های پژوهشی در زمینه آب و خاک بودم.

 – سوابق شغلی و پست های اجرایی
سال 1361 استخدام و از سال 1374 بعنوان عضو هیات علمی  و تاکنون مسئولیت های به شرح زیر داشته ام:

1-معاون شورای هماهنگی جهاد مریوان 61 الی66 
2  مدیریت فنی اداره مطالعات آبخیزداری جهاد کشاورزی تهران 71الی 72 
3 -مسئول  بخش تحقیقات آبخیزداری مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی کردستان 73الی 76
4 -معاون پژوهشی مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی کردستان 77الی82
5- عضو هیات علمی مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی کردستان از سال74به بعد

6- نماینده دوره هشتم مردم شریف شهرستانهای مریوان و سرواباد در مجلس شورای اسلامی و مسئول کمیته آب کمیسیون کشاورزیری،آب و منابع طبیعی(91-87)

7- عضو کارگروه تنقیح قوانین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از سال 1391 تاکنون

– طرح های تحقیقاتی

1 بررسی رابطه بهمن با فرسایش خاک 74-73 حوزه سیروان پایان نامه
2 تهیه شناسنامه حوزه های آبخیز کردستان 78-73 کردستان
3 کالیبراسیون مدل پسیاک 78-74 حوزه گاوشان
4 تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک 80-75 میهم قروه
5 بررسی نقش کتیرا گیری در تخریب منابع … 79-78 کردستان
6 بر رسی وضعیت کارگاههای رنگرزی کردستان 80-79 کردستان
7 بررسی توسعه منابع مالی تحقیقات 79-78 کر دستان
8 طبقه بندی مورفو کلیماتیک خندق ها 83-81 کردستان
9 راههای ایجاد اشتغال از دیدگاه آبخیزداری 84-82 حوزه قشلاق
10 تهیه نقشه فرسایش خاک به روش پسیاک 84=82 کردستان
11 بررسی عملکردسطوح عایق وطبیعی بر رواناب 91-86 کردستان
12 بررسی و تعیین پارامترهای تلفات بارش 91-86 کردستان

– مقالات علمی چاپ شده در نشریات معتبر داخلی یا خارجی

1 آبخیزداری ومبارزه با فرسایش مجله جهاد 154-1372 –
2 سیستمهای سطوح آبگیر باران هفته نامه سیروان شماره 38سال1378
3 نقش اقتصاد محلی بر درآمد هورامان، کرفتو 3-1382 –
4 بررسی نقش اقلیم در ایجاد فرسایش خندقی  مجله علمی – ترویجی آبخیزسال 1386

– سوابق شرکت در کنگره‌ها، سمینارها و مجامع علمی بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی 

1 س.جایگاه سیل در توسعه 1373 اهواز
2 س.هیدرولوژی برف ویخ 1373 ارومیه * برف و بهمن از دیدگاه آبخیزداری –
3 مهندسی زمین شناسی 1378 تهران * وقوع بهمن و راههای کنترل آن –
4 آبخیزداری(ایران و فرانسه) 1374 تهران – –
5 س.کار بری اراضی 1373 تهران – –
6 هفتمین کنگره علم خاک 1376 کرج – –
7 ه.بیابان و بیابان زدائئ 1376 کرمان – –
8 ه.سیستمها ی سطوح آبگیر 1378 تهران * معرفی سیستمهای آبگیر کردستان خالدیان
9 س.مهندسی زمین شناسی 1378 تهران * پهنه بندی لغزش در حوزه بان گودرزی
10 دومین همایش فرسایش 1379 خرم آباد * بررسی عوامل لغزش –
11 اولین سمینار لغزش 1375 سنندج * بررسی حرکات توده ای زمین –
12 ه.فرسایش و توسعه پایدار 1380 اراک * نقش کتیرا گیری در تخریب منابع.. –
14 دومین همایش آبخوان 1379 تهران * بررسی اثرا پخش سیلاب میهم –
15 س.آبخیزداری قهرد(تلوار) 1379 سنندج * راههای کنترل گالی –
16 سومین همایش آبخوانداری 1382 تهران * اثر پخش سیلاب در تحول خاک –
17 گردهمایی مورفوکلیماتیک خندقها 1383 تهران –
18 هفته پژوهش 1383 سنندج * مورفوکلیماتیک خندقهای کردستان قادری
19 سومین همایش فرسایش 1384 تهران * نقش عملیات کتیراگیری در کنترل هرزآب
20 سومین همایش فرسایش 1384 تهران * تاثیرپخش سیلاب برخصوصیات فیزیکی خاک
21 آبخیزداری و مدیریت منابع آب 1384 کرمان * طبقه بندی مورفوکلیماتیک خندق ها
22 هفته پژوهش 1386 سنندج * عوامل ایجاد فرسایش خندقی
23 سومین کنفرانس آبخیزداری 1386 کرمان * نقشه فرسایش خاک کردستان
24 چهارمین کنفرانس آبخیزداری 1386 تهران * راههای ایجاد اشتغال
25 چهارمین کنفرانس آبخیزداری 1386 تهران * ضرورت مدیریت حوزه زریوار

-سوابق شرکت در دوره‌های آموزشی، پژوهشی بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی 

1 مبانی کامپیوتر 1372 یک ماه تهران
2 اینترنت 1379 مدت 15روز همدان
3 ویندوز 1378 مدت7روز سنندج
4 لفزش زمین 1376 بمدت 15روز سمنان
5 زمین لرزه 1378مدت 3روز سنندج +
6 دستگاههای هیدرومتری 1379مدت 2روز خرم آباد
7 زبان انگلیسی 1378-1380مدت 4 ترم سنندج
8 عملیات منابع طبیعی تابستا ن69 مدت 3 ماه سنندج
9 هاروارد گرافیک 76  مدت1هفته سنندج

10-بهره وری سیلاب 78 مدت 3 روز تهران
11 نرم افزار آماری SAS 84 8روز ارومیه

-سوابق حضور در کمیته ها ، کمیسیون ها ، شوراها و … :

1 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عضو مدت1 سال 2008100083 20 /1/82 رئیس سارمان کشور
2 مجمع متخصصین ایران عضو 1مدت سال 3-1714921631949 16/10/82 دبیر کل مجمع
3 مسئول برنامه سوم بخش آبخیزداری منطقه 3 مدت 1 سال 5007رزش 11/7/77 معاون وزیر ( امانپور )
4 عضو گروه تطبیق در زمینه منابع طبیعی مرکز آموزش عضو مدت 15 ماه 2397/62 28/9/77 رئیس مرکز آموزش
5 رابط اعضای هیات علمی نماینده مدت 1 سال 626/61 20/2/78 رئیس مرکز تحقیقات
6 عضو کمیته برنامه ریزی آبخیزداری استان کردستان مدت 22 ماه 5760/61 3/5/77 رئیس مرکز تحقیقات
7- عضوکمیته آب و خاک استان کردستان مدت 4 سال 31433/23 8/11/73 استانداری
8- عضوکمیته کارشناسی شورای هماهنگی ترویج مدت 3 سال 2010 19/6/80 رئیس مرکز تحقیقات
9 -مسئول دفتر فنی و مهندسی مدیریت آبخیزداری تهران مدت 2 سال 748/8 12/4/72 مدیر آبخیزداری ( چنانه )
10 کمیته تولید برنامه های رادیو ئی عضو 3 سال 6293/22/9 19/6/80 مدیریت ترویج سازمان
11 عضو گروه ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی مدت 3 سال 2/2027/4 ت ح 11/7/80 رئیس مرکز ت .حفاظت خاک
12 مسئول گروه تحقیقات آبخیزداری مدت 2 سال 6040/6 25/5/77

13-مسئول کمیته تخصصی حفاظت خاک و آبخیزداری شورای پژوهشی مدت2 سال 16/4/79 مسئول کمیته حفاظت خاک
14- عضو کمیته ارزشیابی مرکز تحقیقات بمدت 1 سال 14/5/83 3902/227
15 گروه کارشناسی شورای پذیرش و بررسی پیشنهاد ها عضو 1 سال 12/3/84 6931/11/1 رئیس سازمان جهاد کشاورزی
16 عضو کمیته تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست مدت 1 سال 25/1/86 86/59

 – سوابق تدریس در دانشگاه :

1 آبخیزداری 3 واحد دانشگاه کردستان 4ترم(1381-1378)
2 مرتعداری 3 واحد 2مرکز آموزش یک ترم 1379
3 سازه های آبخیزداری 2 واحد مر کز آموزش 1380
4 اکولوژی مرتع 2 واحد مر کز آموزش 1379

-سایر خدمات متفرقه ( مطالعات عضو کمیته ها – نظارت ) 
1 ناظر مطالعات آبخیزداری گاوشان 1373 سنندج مدیریت آبخیزداری استان کردستان
2 ناظر مطالعات آبخیزداری دماوند 1372 تهران مدیریت آبخیزداری تهران
3 مطالعه فرسایش ورسوب 1379، چناره مریوان اداره کل منابع طبیعی کردستان
4 تلفیق مطالعات حوزه قزلچه سو 1373 مریوان مدیریت آبخیزداری استان کردستان
5 تلفیق مطالعات آبخیزداری بانه و بویین 1373 بانه مدیریت آبخیزداری استان کردستان
6 مطالعه ژئو مورفولوژی حوزه یول کشتی 1378 دیواندره مدیریت آبخیزداری استان کردستان
7 مطالعه ژئو مورفولوژی حسن آباد یاسو کند 1378 بیجار مدیریت آبخیزداری استان کردستان
8 مشاور 6 فقره پایان نامه کارشناسی ارشد  

–  تشویق ها و تقدیرها:

1 پژوهشگر نمونه 79 استاندار کردستان 79
2 مدرس نمونه رئیس مرکز آموزش 78
3 سخنرانی علمی در سمینار هیدرولوژی برف و یخ امور آب ارومیه 73
4 سخنرانیعلمی در سمینار مهندسی زمین شناسی  توسط رئیس سازمان زمین شناسی کشور 78
5 هیئت پانل وسخنران سمینارآبخیزداری  توسط ریاست سازمان جهاد سازندگی (سابق) کردستان 79
6 پژوهشگر نمونه سال84  توسط استاندار+ رئیس دانشگاه کردستان 84