معرفی مریوان

یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است که از سمت غرب با ...

مریوان کجاست؟

ادامه مطلب
سرو آباد

معرفی سروآباد

یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است که از ...

سروآباد کجاست؟

ادامه مطلب

شهرستان مریوان

نام : مــــریوان در گذشته هنگام صدور قبالجات و ذکر محل تولد در موقع صدور شناسنامه از دو کلمه مهروان...

آخرین اخبار

بستن منو